66464

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu uzskaite par 2016. gada pirmo ceturksni (kopsavilkums)
19.05.2016


Siguldas notekūdeņu aglomerācijas decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidro sadzīves atkritumu uzskaites datu publikācijas mērķis:

 

Veicināt 2013. gada 29. maijā apstiprināto saistošo noteikumu “Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” īstenošanu Siguldas notekūdeņu aglomerācijas teritorijā;

= Samazināt vides piesārņojumu;

Veicināt principa “Piesārņotājs maksā” īstenošanu. 

Apkopotie dati par 2016. gada pirmo cetruksni pieejami šeit 

 

 

Paskaidrojums:

     
Dati dzeltenā krāsā - 

Apliecinājumā, kurš iesniegts Siguldas novada domei, norādīts, ka ir individuālās attīrīšanas iekārtas. Informācija nav pārbaudīta Siguldas novada būvvaldē;

 

Dati zaļā krāsā -  SIA "Saltavots" savāktie decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidrie atkritumi;

 

Dati zilā krāsā-  SIA "Jumis" savāktie decentralizēto kanalizācijas sistēmu šķidrie atkritumi;

ND - nav datu uz informācijas sagatavošanas brīdi;

Adreses - saskaņā ar mājas lapas: www.kadastrs.lv Valsts adrešu reģistra datiem;

Radīto šķidro sadzīves atkritumu apjoms noteikts saskaņā ar saistošo noteikumu “Par atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” X nodaļas 48. punktu:

Izvešanas biežums ir atkarīgs no decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpuma un radīto decentralizēto šķidro sadzīves atkritumu apjoma, kas tiek aprēķināts šādā kārtībā:

48.1.ja radītāja vai valdītāja nekustamajā īpašumā ir uzstādīts ūdens patēriņa mērītājs, tad decentralizēto šķidro sadzīves atkritumu daudzumu pieņem vienādu ar patērētā ūdens daudzumu;

48.2.ja radītāja vai valdītāja nekustamajā īpašumā nav uzstādīts ūdens patēriņa mērītājs, tad decentralizēto šķidro sadzīves atkritumu daudzumu aprēķina ņemot vērā vidējo decentralizēto šķidro sadzīves atkritumu apjomu uz vienu cilvēku, kas ir 50 (piecdesmit) litri diennaktī un šo apjomu reizinot ar deklarēto iedzīvotāju skaitu;

Ja adresēs nav uzstādīti ūdens patēriņa skaitītāji, izmantoti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati par deklarētajiem iedzīvotājiem uz 2015. gada 1. janvāri;

Par konstatētajām neprecizitātēm un neskaidru jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt SIA "Saltavots" konsultantei- projektu vadītājai Silvijai Zaharānei  67 971729    vai informāciju sūtīt uz e-pastu: silvija.zaharane@saltavots.lv 

Ja mainījies deklarēto iedzīvotāju skaits adresē, īpašniekam vai pilnvarotai personai SIA "Saltavots" ir  jāiesniedz Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņa vai no portāla www.latvija.lv, sadaļas e-pakalpojumi izmantotā pakalpojuma “Manā īpašumā deklarētās personas” izdrukāta pašrocīgi parakstīta izdruka, kura pierāda  aktualizēto deklarēto iedzīvotāju skaitu uz pretenzijas iesniegšanas brīdi. Pēc šādas informācijas saņemšanas turpmāk publicētajā informācijā tiks ņemti vērā aktualizētie dati.  
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2023 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD