Ar 2019. gada 28. augustu Siguldas pilsētā, Siguldas pagasta blīvi apdzīvotajās teritorijās - Ķiparos, Kalnabeitēs, Peltēs, Jūdažu ciemā, Mores ciemā un Allažu ciemā uzsākta decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

 2022. gada 28. maijā stājās spēkā Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 17. marta saistošie noteikumi Nr. 14 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā" (turpmāk – Saistošie noteikumi), kas izdoti saskaņā ar 2017. gada 27. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu un reģistrēšanu" (turpmāk – MK noteikumi), un paredz:

1) decentralizēto kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja centralizētajai kanalizācijas sistēmai, kontroles un uzraudzības kārtību;

2) minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no decentralizētām kanalizācijas sistēmām;

3) prasību minimumu asenizatoriem;

4) asenizatoru reģistrācijas kārtību;

5) decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtību;

6) decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, tai skaitā pašvaldības kompetenci minētajā jomā;

7) decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku un valdītāju pienākumus;

8) atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.

        2024. gada 25. aprīlī stājās spēkā Siguldas novada pašvaldības domes 2024. gada 25. aprīļa saistošie noteikumi Nr. 18 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 17. marta saistošajos noteikumos Nr. 14 "Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā"

Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt, un atrodas:

Siguldas pilsētā,

Siguldas pagasta Jūdažu ciemā,

Mores pagasta Mores ciemā,

Allažu pagasta Allažu ciemā,

Krimuldas pagasta Raganas un Turaidas ciemos,

Mālpils pagasta Mālpils ciemā,

Inčukalna pagasta Inčukalna un Gaujas ciemos.

Decentralizētā kanalizācijas sistēma bija jāreģistrē līdz 2021. gada 31. decembrim. 

Decentralizētā kanalizācijas sistēma ir:

  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
  • septiķi;
  • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

Decentralizētā kanalizācijas sistēma jāreģistrē saskaņā ar Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu, aizpildot informāciju atbilstoši Saistošo noteikumu 3. pielikumam. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegums šeit

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu var iesniegt:

1) personīgi SIA “SALTAVOTS” Klientu daļā Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā darba laikā. Klientu daļas darba laiku un kontaktus skatīt šeit;

2) sūtot pa pastu uz SIA “SALTAVOTS”, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads;

3) sūtot uz e-pastu: klienti@saltavots.lv.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem veicamās darbības:

 

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieka vai lietotāja rīcība

Izpildes laiks

Apsekot savā īpašumā vai lietojumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu.

Noskaidrot:

- vai decentralizētā kanalizācijas sistēma ir nodota ekspluatācijā;

- vai izmantojamā decentralizētā kanalizācijas sistēma atbilst prasībām.

Ieteikumi notekūdeņu krājtvertņu un lokālo attīrīšanas iekārtu būvniecībai un ekspluatācijai 

Neatbilstības gadījumā plānot pārbūvi vai ja, ir radīta iespēja, pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Kārtību, kādā pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai skatīt šeit

Pieslēdzoties centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ir iespēja izmantot pašvaldības līdzfinansējumu. Kārtība ir noteikta Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai"

Sākot ar 2019. gada 28. augustu.

 

 

 

 

 

 

Pārbūvi, ja nepieciešams, veikt līdz 2021. gada 31. decembrim.

Ja tiek izmantota rūpnieciski ražota notekūdeņu attīrīšanas iekārta ar jaudu mazāku par 5 m3/diennaktī un īpašnieka rīcībā nav iekārtu ražotāja tehniskās dokumentācijas, līdz 2020. gada 1. janvārim nodrošināt, ka atbilstošs komersants apseko un izsniedz atzinumu par iekārtu ekspluatācijas  nosacījumiem.

Iesniegt pirmreizēju decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu, aizpildot informāciju atbilstoši Saistošo noteikumu 3. pielikumam skatīt šeit

To var iesniegt:

1) personīgi SIA “SALTAVOTS” Klientu daļā Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā darba laikā skatīt šeit;

2) sūtot pa pastu uz SIA “SALTAVOTS”, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads;

3) sūtot uz e-pastu: klienti@saltavots.lv.

Līdz 2021. gada 31. decembrim

SIA “SALTAVOTS” mēneša laikā paziņo īpašniekam reģistrācijas datumu un numuru pa pastu vai elektroniski.

Noslēgt līgumu par notekūdeņu un nosēdumu savākšanu ar asenizatoru, kurš reģistrēts pašvaldības asenizatoru reģistrā.

No brīža, kad pašvaldības tīmekļvietnē www.sigulda.lv tiek publicēts asenizatoru reģistrs. Asenizatoru reģistrs pieejams šeit

Nodrošināt Saistošajos noteikumos noteikto minimālo notekūdeņu, nosēdumu izvešanas biežumu izmantojot tikai asenizatoru, kurš reģistrēts pašvaldības asenizatoru reģistrā.

No brīža, kad pašvaldības tīmekļvietnē www.sigulda.lv tiek publicēts asenizatoru reģistrs. Asenizatoru reģistrs pieejams šeit

Saglabāt Līgumu un darījumu apliecinošus dokumentus divus gadus par notekūdeņu, nosēdumu nodošanu asenizatoram.

No pakalpojumu sniegšanas brīža

Iesniegt atbilstoša komersanta izsniegtu apliecinājumu par rūpnieciski ražotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu mazāku par 5 m3/diennaktī veikto iekārtu tehnisko apkopi.

To var iesniegt:

1) personīgi SIA “SALTAVOTS” Klientu daļā Lakstīgalas ielā 9B, Siguldā, Siguldas novadā darba laikā skatīt šeit;

2) sūtot pa pastu uz SIA “SALTAVOTS”, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads;

2) sūtot uz e-pastu: klienti@saltavots.lv

Katru gadu līdz 1. februārim

Nodrošināt pašvaldības kontroles institūcijas SIA “SALTAVOTS” un Siguldas novada Pašvaldības policijas pārstāvju piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Sākot ar 2019.gada 28. augustu

Nepieļaut neattīrītu notekūdeņu, nosēdumu nonākšanu vidē.

Nepārtraukti

Nodot  asenizatoram notekūdeņus un nosēdumus atbilstošus normatīvo aktu prasībām.

Nepārtraukti

Nodrošināt asenizatoru piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Nepārtraukti

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD