114811

Aicinām pieslēgt īpašumus centralizētajām komunikācijām
25.11.2020


Ņemot vērā SIA “SALTAVOTS” Vidēja termiņa darbības stratēģijā 2018. – 2022. gadam noteiktos nefinanšu mērķus, kuri izriet no stratēģiskajiem mērķiem un ir saistīti ar pašvaldības deleģēto funkciju izpildes nodrošināšanu, jau trešo gadu tiek apkopota informācija par Siguldas pilsētā, Ķiparu, Peltes un Kalnabeites ciemos radītajām iespējām pieslēgt savus nekustamos īpašumos pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem un visiem tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuriem ir radīta iespēja pieslēgties pie centralizētajiem ūdensapgādes un/vai sadzīves kanalizācijas tīkliem, bet kuri uz 2020. gada 1. novembri to vēl nav izmantojuši, SIA "SALTAVOTS"  ir sagatavojusi informatīvas vēstules, kuras līdz gada beigām tiks nogādātas šo nekustamo īpašnieku pastkastītēs!

Lai pieslēgtu nekustamo īpašumu pie centralizētajiem ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkliem, SIA “SALTAVOTS” uz pieteikuma pamata izsniedz tehniskos noteikumus. Tehniskie noteikumi tiek izsniegti bez maksas un ir derīgi divus gadus.

Nekustamā īpašuma pieslēgšana centralizētajai sistēmai tiek veikta par personas līdzekļiem, taču saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 25 “Par līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai” ir iespēja iesniegt nepieciešamos dokumentus Siguldas novada pašvaldībā, tādējādi pretendējot uz pašvaldības līdzfinansējumu centralizētā ūdensvada un/vai sadzīves kanalizācijas ierīkošanai nekustamajā īpašumā.

Tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuri vēl nav izmantojuši iespēju pieslēgties pie centralizētās sadzīves kanalizācijas sistēmas, kā arī tiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuriem nav radīta šāda iespēja, ir saistoši Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kuri stājās spēkā 2017. gada 1. jūlijā un Siguldas novada pašvaldības 2019. gada 13. jūnija saistošie noteikumi Nr. 17 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Siguldas novadā”, kuri stājās spēkā 2019. gada 27. augustā. Noteikumi nosaka prasības un pienākumus īpašniekiem, kuru īpašumā ir sadzīves notekūdeņu kanalizācijas sistēmas, kuras nav pievienotas centralizētajai sadzīves kanalizācijas sistēmai,

Atgādinām, ka aktuālā informācija decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem atrodama tīmekļa vietnē www.saltavots.lv – sadaļā “Decentralizētā kanalizācijas”, savukārt aktuālā informācija par asenizācijas pakalpojumu sniedzējiem atrodama tīmekļa vietnē www.sigulda.lv – sadaļā “Noderīgi/ Asenizācijas pakalpojumu sniedzēji novadā”.
      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD