125775

2022. gada 23. jūlijā stājušies spēkā Siguldas novada pašvaldības domes 2022. gada 14. aprīļa sēdē apstiprinātie saistošie noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadāi
27.07.2022


2022. gada 23. jūlijā stājās spēkā Siguldas novada pašvaldības 2022. gada 14. aprīļa domes sēdē apstiprinātie un 2022. gada 14. jūlija domes sēdē precizētie saistošie noteikumi Nr. 18 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā”.

Ar šo saistošo noteikumu stāšanos spēkā, spēku zaudēja Siguldas novada pašvaldības  domes 2017. gada 17. maija saistošie noteikumi Nr.15 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanas kārtību Siguldas novadā”, Inčukalna novada domes 2017. gada 20. septembra saistošie noteikumi Nr. 9/2017 "Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Inčukalna novadā", Krimuldas novada domes 2019.gada 29.novembra saistošie noteikumi Nr.10 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Krimuldas novada pašvaldībā”, Mālpils novada domes 2019.gada 27.marta saistošie noteikumi Nr.6 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšamas un lietošanas kārtību Mālpils novada teritorijā”.

Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei; centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības; sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, tai skaitā līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību; administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu.

Par saistošo noteikumu neievērošanu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 350 euro, bet juridiskām personām līdz 1400 euro.

Noteikumi pieejami šeit 

      Atpakaļ
Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2022 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD