Par SIA “SALTAVOTS” Privātuma politiku

 

Šī Privātuma politika nosaka, kā pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, reģistrācijas numurs Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, apstrādā Jūsu personas datus.

Šis ir vispārējs ieskats SIA “SALTAVOTS” Privātuma politikā. Ja Jūs vēlaties iegūt vairāk informācijas par to kā  SIA “SALTAVOTS” veic Jūsu personas datu apstrādi, Jūsu to varat apskatīt zemāk pievienotajā failā vai vēršoties  SIA “SALTAVOTS” klātienē un iepazīstoties ar SIA “SALTAVOTS” iekšējiem noteikumiem. 

 

Datu apstrādes nolūki

Jūsu personas dati ir  nepieciešami, lai SIA “SALTAVOTS” spētu nodrošināt savu darbību, kvalitatīvi pakalpojumu sniegšanu, izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības. Jūsu dati var tikt apstrādāti šādiem datu apstrādes pamatnolūkiem:

 • darbinieku atlasei;
 • darba attiecību nodibināšanai un uzturēšanai;
 • lietvedības vadīšanai (sarakstei ar fiziskām un juridiskā personām);
 • līgumsaistību nodibināšanai ar klientiem un pakalpojumu sniegšanai;
 • līgumsaistību ar klientiem izpildei;
 • grāmatvedības uzskaitei;
 • tehnisko noteikumu izsniegšanai;
 • klientu iemaksu administrēšanai;
 • parādu piedziņas vadīšanai;
 • iepirkumu veikšanai.

 

Kāda veida informāciju mēs par Jums ievācam?

Atkarībā no sadarbības veida, mēs apstrādājam sekojošas personas datu kategorijas:

 • identifikācijas datus (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese u.c.);
 • par profesionālo darbību (piem. amats, nodokļu maksātāja statuss u.c.);
 • par īpašuma piederību (piem. īpašnieks, lietotājs u.c.);
 • par saņemtajiem pakalpojumiem (patērētā ūdens daudzums, kanalizācijas novadīšanas un izvešanas biežums un apjomi u.c);
 • kredītkaršu un finanšu informāciju (bankas konts, rēķinu maksājumi u.c.);
 • videoattēls (videonovērošanas zonās).

Sīkdatnes (Cookies)

Tīmekļa vietnē www.saltavots.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai, lietotāju vajadzībām mēs izmantojam sīkdatnes, par ko Jūs tiekat brīdināts, pirmo reizi apmeklējot interneta vietni. Lietojot vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai un apstiprināt, ka iepazināties ar tīmekļa vietnes Sīkdatņu politiku un skaidrojumiem, kā arī piekrītat to izmantošanas mērķiem. Sīkāku informāciju par sīkdatņu izmantošanu lūdzam skatīt mūsu tīmekļa vietnes sadaļā par sīkdatņu lietošanu .

 

Datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA “SALTAVOTS” apstrādā personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt.

Galvenie tiesiskie pamati, lai apstrādātu Jūsu datus, ir:

– līgumisko attiecību nodibināšana;

– normatīvo aktu prasības;

– SIA “SALTAVOTS” leģitīmo interešu nodrošināšana.

- datu subjektu piekrišana;

 

Kas piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta?

Lai nodrošinātu mūsu pakalpojumu sniegšanu, mēs varam nodot Jūsu datus fiziskām un juridiskām personām (datu apstrādātājiem), lai tie SIA “SALTAVOTS” vārdā veiktu atsevišķas darbības (piemēram, dokumentu vadības sistēmas un grāmatvedības programmatūras uzturētājiem, rēķinu apkalpošanas platformu un e-pasta nosūtīšanas platformu uzturētājiem).

SIA “SALTAVOTS” patērēto pakalpojumu uzskaite un rēķinu apmaksa tiek veikta rēķinu apkalpošanas platformā https://www.bill.me/lv, kuru uztur SIA “Saltavots” izvēlētais datu apstrādātājs, BILL.ME LTD, reģ. Nr. 10926201, juridiskā adrese: 10082, 128 Aldersgate Street, Barbican, EC1A 4 Ae, London, England.  Uzņēmums ir reģistrēts Apvienotajā Karalistē, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts un tas nodrošina Eiropas Savienības regulējuma prasības par personas datu aizsardzību.

SIA “SALTAVOTS” ir tiesības nodot Jūsu datus trešajām personām gadījumos, kad to nosaka tiesību akti, tai skaitā, bet ne tikai:

 • SIA “SALTAVOTS” izvēlētajam juridiskās palīdzības sniedzējam, mūsu interešu aizstāvībai;
 • tiesību aizsardzības iestādēm, tiesību aktos noteiktajos gadījumos.

Elektroniskajā vidē  SIA “SALTAVOTS” izvēlētie datu apstrādes pārziņi (Facebook , u.tml.) ir atzīstami par uzņēmumiem, kas darbojas gan Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs, kā arī ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, tāpēc SIA “SALTAVOTS” aicina iepazīties ar šo uzņēmumu privātuma politikām vai vērsties atsevišķi SIA “SALTAVOTS” ar lūgumu sniegt papildu informāciju par sadarbības nosacījumiem.

 

Vai personas dati tiek nodoti trešajām personām ārpus ES un EEZ?

Gadījumā, ja pakalpojumu sniegšanas ietvaros personas dati tiks apstrādāti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas, SIA "SALTAVOTS" nodrošinās, ka tiek ievērotas Vispārīgajā datu aizsardzības regulā paredzētās garantijas drošai personas datu apstrādei.  

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serverien, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks kriptēti vai minimizēti.

SIA “SALTAVOTS” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, SIA “SALTAVOTS” izmanto  atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus.

SIA “SALTAVOTS” rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas SIA “SALTAVOTS” vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

Datu apstrādes termiņi

SIA “SALTAVOTS” uzglabās Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas saistības vai realizētu tiesības, piemēram, tik ilgi, cik ilgi Jūs izmantojat SIA “SALTAVOTS” pakalpojumus. Atsevišķos gadījumos uzglabāšanas ilgumu nosaka tiesību akti. Laika periodu, cik ilgi tiek uzglabāti personas dati nosaka nolūks, kādam šie dati tika ievākti.

 

Kādas ir Jūsu datu subjekta tiesības?

Saskaņā ar datu aizsardzības normatīvo regulējumu Jums ir tiesības ietekmēt Jūsu datu apstrādi, sazinoties ar SIA “SALTAVOTS”, Jūs varat:   

– iegūt informāciju par datiem, kas par Jums ir iegūti, SIA “SALTAVOTS” sniedzot pakalpojumus;

– iegūt informāciju par tām fiziskām un juridiskā personām, kurām ir nodoti dati par Jums. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti vai citas institūcijas par kurām normatīvie akti aizliedz ziņas izpaust;

– pieprasīt datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu;

– tiesības iebilst pret datu apstrādi;

– jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kurai tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana, neskarot tādu datu apstrādes likumību, kura ir veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

 

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi vai Jūs vēlaties saņemt vairāk informāciju par SIA “SALTAVOTS” veikto datu apstrādi vai iesniegt sūdzību, Jūs varat kontaktēties ar SIA “SALTAVOTS”, izmantojot e-pastu: saltavots@saltavots.lv.

Ja Jūs neapmierinās SIA “SALTAVOTS” atbilde vai Jūs uzskatīsiet, ka SIA “SALTAVOTS” veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Papildu informāciju var atrast tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv.

SIA "SALTAVOTS" noteikumi "Privātuma politika" Nr. 2020/8 (apstiprināti 13.07.2020. Valdes sēdē (prot. Nr. 2020-8, §1)


 

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *



Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā



Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv