SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “SALTAVOTS” PRIVĀTUMA POLITIKA


1.      PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS


Privātuma politikas mērķis ir informēt par to, kā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” (turpmāk – SIA “SALTAVOTS”) veic savu klientu, klientu pārstāvju/kontaktpersonu, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt SIA “SALTAVOTS” īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi, izpildot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk - VDAR) prasības.


2.      INFORMĀCIJA PAR PĀRZINI


SIA “SALTAVOTS”, reģistrācijas numurs Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150; 

Tālrunis 67973502, e-pasts: saltavots@saltavots.lv.


3.       SIA “SALTAVOTS” PERSONAS DATU APSTRĀDE TIEK VEIKTA:


3.1.      SIA “SALTAVOTS” birojā - Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150;
3.2.      SIA “SALTAVOTS” ražošanas bāzē – Vildogas ceļā 5, Siguldā, Siguldas novadā, LV – 2150.

4.      KĀDIEM NOLŪKIEM SIA “SALTAVOTS” VEIC PERSONAS DATU APSTRĀDI?


SIA “SALTAVOTS” veic personas datu apstrādi:

4.1.      personāla atlasei;
4.2.      darba tiesisko attiecību nodibināšanai;
4.3.      darba tiesisko attiecību uzturēšana un likumā noteikto pienākumu pildīšanai nodarbinātības jomā;
4.4.      darbinieku motivēšanai ar sociālo garantiju programmām;
4.5.      disciplinārsodu vadīšanai;
4.6.      darba aizsardzības nodrošināšanai;
4.7.      arodorganizācijas atbalstīšanai;
4.8.      lietvedības vadīšana;
4.9.      dokumentu uzglabāšanai (arhīvs);
4.10.      saimnieciskās darbības vadīšanai;
4.11.      tehnisko noteikumu sagatavošanai;
4.12.      līgumsaistību nodibināšana ar klientiem par pakalpojumu sniegšanu;
4.13.      līgumsaistību ar klientiem izpildei;
4.14.      klientu patērētā ūdens daudzuma administrēšanai;
4.15.      grāmatvedības uzskaitei;
4.16.      klienta iemaksu administrēšanai;
4.17.      parādu piedziņas vadīšanai;
4.18.      sabiedrības informēšanai par uzņēmuma darbību;
4.19.      degvielas patēriņa izmantošanas kontrolei darba laikā;
4.20.      klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai;
4.21.      mājaslapas lietošanas pieredzes uzlabošanai un darbības nodrošināšanai (sīkdatnes).

5.      KĀDS IR DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS?


Atbilstoši Privātuma politikas 4.punktā norādītājiem datu apstrādes nolūkiem datu apstrāde balstās uz šādiem tiesiskiem pamatiem:

5.1.      Privātuma politikas 4.1. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts - pārziņa tiesiskās intereses nodrošināt uzņēmuma darbību;
5.2.      Privātuma politikas 4.2. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts, Darba likums;
5.3.      Privātuma politikas 4.3.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts, Darba likums, 28.09.2018. MK noteikumi Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, Darba kārtības noteikumi;
5.4.      Privātuma politikas 4.4. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts - pārziņa tiesiskās intereses nodrošināt uzņēmuma darbību un VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts – darbinieku motivēšanas programma darbinieku lojalitātes nodrošināšanai, VDAR 6. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts, Darba likums, Darba līgums, Koplīgums, Darba aizsardzības likums, likums “Par apdrošināšanas līgumu”;
5.5.      Privātuma politikas 4.5. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6.  panta 1. punkta b) apakšpunkts, attiecībā uz rīcību publiskā darbībā vai ar sabiedrības īpašumu - VDAR 6. panta 1. punkta d) apakšpunkts un attiecībā uz pārējo darbību un VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts - savu un klientu tiesisko interešu, tajā skaitā, īpašuma drošību, informācijas drošību un citu uzņēmuma interešu aizsardzība, Darba likums, Darba kārtības noteikumi, Koplīgums;
5.6.      Privātuma politikas 4.6. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts un VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, Darba likums, 10.03.2009. MK noteikumi Nr. 219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”, Darba aizsardzības likums;
5.7.      Privātuma politikas 4.7. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 9. panta 1. punkta a) apakšpunkts, Darba likums, Koplīgums;
5.8.      Privātuma politikas 4.8. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1.punkta c) apakšpunkts, Iesniegumu likums, Dokumentu juridiskā spēka likums, 28.09.2018. MK noteikumi Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (25. pants ceturtā daļa), Arhīvu likums;
5.9.      Privātuma politikas 4.9. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1.punkta b) apakšpunkts, Arhīvu likums;
5.10.      Privātuma politikas 4.10. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1.punkta f) apakšpunkts - pārziņa tiesiskā interese nodrošināt uzņēmuma darbību un VDAR 6. panta 1.punkta c) apakšpunkts, 21.10.2003. MK noteikumi Nr.585 „Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”;
5.11.      Privātuma politikas 4.11. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1.punkta b) apakšpunkts un VDAR 6. panta 1.punkta c) apakšpunkts, Būvniecības likums, Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums,
likums „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” (24. pants otrā daļa), 
22.03.2016. MK noteikumi „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” (20.punkts),
MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 13.punkts, 19.08.2014. MK noteikumi Nr.253 „Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 12.punkts, 55.punkts; 
5.12.      Privātuma politikas 4.12. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1.punkta b) apakšpunkts, Būvniecības likums;
5.13.      Privātuma politikas 4.13.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1.punkta b) apakšpunkts;
5.14.      Privātuma politikas 4.14.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1.punkta b) apakšpunkts;
5.15.      Privātuma politikas 4.15.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1.punkta b) apakšpunkts un VDAR 6. panta 1.punkta c) apakšpunkts, Darba likums, likums “Par grāmatvedību”, likums “Par valsts sociālo apdrošināšanu, likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli";
5.16.      Privātuma politikas 4.16.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1.punkta b) apakšpunkts;
5.17.      Privātuma politikas 4.17.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1.punkta f) apakšpunkts - pārziņa tiesiskā interese saņemt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, Parādu ārpustiesas atgūšanas likums;
5.18.      Privātuma politikas 4.18.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1.punkta f) apakšpunkts - pārziņa tiesiskā interese informēt sabiedrību par savu darbību;
5.19.      Privātuma politikas 4.19.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1.punkta f) apakšpunkts - pārziņa tiesiskā interese kontrolēt transportlīdzekļu izmantošanu darba laikā, Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums, 02.10.2012. MK noteikumi Nr.672 “Prasības maršruta kontroles sistēmām”;
5.20.      Privātuma politikas 4.20.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1.punkta f) apakšpunkts - pārziņa tiesiskā interese uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
5.21.      Privātuma politikas 4.21.apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - VDAR 6. panta 1.punkta f) apakšpunkts - pārziņa tiesiskā interese uzlabot pakalpojumu kvalitāti.

6.      AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA VEICOT PERSONAS DATU APSTRĀDI


Attiecībā uz personas datu apstrādi automatizēta lēmumu pieņemšana netiek veikta

7.      KĀDI IR IESPĒJAMIE PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI?


Atbilstoši Privātuma politikas 4. punktā norādītājiem datu apstrādes nolūkiem var būt šādi personas datu saņēmēji:

7.1.      Privātuma politikas 4.1. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki;
7.2.      Privātuma politikas 4.2. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, likumā noteiktos gadījumos publiskā sektora iestādes un amatpersonas;
7.3.      Privātuma politikas 4.3. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, likumā noteiktos gadījumos publiskā sektora iestādes un amatpersonas;
7.4.      Privātuma politikas 4.4. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, apdrošinātājs, likumā noteiktos gadījumos publiskā sektora iestādes un amatpersonas
7.5.      Privātuma politikas 4.5. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, likumā noteiktos gadījumos publiskā sektora iestādes un amatpersonas;
7.6.      Privātuma politikas 4.6. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - un tā pilnvarotie darbinieki, darba aizsardzības speciālists, likumā noteiktos gadījumos publiskā sektora iestādes un amatpersonas;
7.7.      Privātuma politikas 4.7. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, arodorganizācijas atbildīgā persona;
7.8.      Privātuma politikas 4.8. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki;
7.9.       Privātuma politikas 4.9. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, likumā noteiktos gadījumos publiskā sektora iestādes un amatpersonas;
7.10.      Privātuma politikas 4.10. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, datu subjekts par sevi;
7.11.      Privātuma politikas 4.11. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, likumā noteiktos gadījumos publiskā sektora iestādes un amatpersonas;
7.12.      Privātuma politikas 4.12. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki;
7.13.      Privātuma politikas 4.13. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, SIA RGP pilnvarota persona;
7.14.      Privātuma politikas 4.14. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, SIA RGP pilnvarota persona;
7.15.      Privātuma politikas 4.15. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – Valsts ieņēmumu dienests, Valsts kase, Uzņēmumu reģistrs, Centrālā Statistikas pārvalde, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija; Latvijas ūdens kanalizāciju asociācija; SIA RGP pilnvarota persona; likumā noteiktos gadījumos publiskā sektora iestādes un amatpersonas;
7.16.      Privātuma politikas 4.16. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, SIA RGP pilnvarota persona;
7.17.      Privātuma politikas 4.17. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, SIA RGP pilnvarota persona;
7.18.      Privātuma politikas 4.18. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam - visas ieinteresētās personas;
7.19.      Privātuma politikas 4.19. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki, SIA Autonams pilnvaroti darbinieki;
7.20.      Privātuma politikas 4.20. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – pārzinis un tā pilnvarotie darbinieki;
7.21.      Privātuma politikas 4.21. apakšpunktā minētajam datu apstrādes nolūkam – pārzinis un viņa pilnvarotie darbinieki, interneta vietnes uzturētājs.

8.      PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA UZ TREŠO VALSTI, KAS NAV ES VAI EEZ DALĪBVALSTS VAI STARPTAUTISKAI ORGANIZĀCIJAI


Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts vai starptautiskai organizācijai

9.      DATU APSTRĀDES TERMIŅI


SIA “SALTAVOTS” saskaņā ar lietu nomenklatūru glabā personas datus ne ilgāk, kā tas nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai

10.      DATU SUBJEKTAM IR TIESĪBAS


10.1.      iegūt informāciju, kas par viņu savākta Privātuma politikas 4.punktā minētajiem personas datu apstrādes nolūkiem;
10.2.      iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kurām izsniegta informācija par šo datu subjektu. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
10.3.      pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu. Tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.
10.4.      Jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kurai tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana.

11.      PERSONAS DATU APSTRĀDES NEPIECIEŠAMĪBA


Iegūtie personas dati tiek izmantoti attiecīgo pakalpojumu sniegšanai un pārziņa darbības nodrošināšanai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja personas dati netiek sniegti, SIA “Saltavots” nebūs tiesisks pamats un tā nevarēs sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu

12.      PĀRZIŅA KONTAKTPERSONA (PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS) PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMOS


Gadījumā, ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums, sazinoties ar SIA “Saltavots” datu aizsardzības speciālistu Aldis Vecvanagu, e-pasts: saltavots@saltavots.lv vai iesniedzot iesniegumu SIA “Saltavots” birojā - Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150;

13.      PERSONAS DATU APSTRĀDES VALSTS INSTITŪCIJU KONTROLE


Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, juridiskā adrese (Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011).

SIA "SALTAVOTS" noteikumi "Privātuma politika" Nr. 2018/4  (apstiprināti 27.08.2018. Valdes sēdē (prot. Nr. 2018-07, §2))

 

Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli
Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2020 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv