Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “SALTAVOTS” 

Privātuma politika Nr. 2021/4

Spēkā ar 12.10.2021.

APSTIPRINĀTA

2021. gada 11. oktobra

Valdes sēdē (prot. Nr. 2021-4, 1.§)

 

Par SIA “SALTAVOTS” Privātuma politiku


Šī Privātuma politika nosaka, kā pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, reģistrācijas numurs Nr. 40103055793, Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150, apstrādā Jūsu personas datus.
Šis ir vispārējs ieskats SIA “SALTAVOTS” Privātuma politikā. Ja Jūs vēlaties iegūt vairāk informācijas par to kā  SIA “SALTAVOTS” veic Jūsu personas datu apstrādi, Jūsu to varat apskatīt zemāk pievienotajā failā vai vēršoties  SIA “SALTAVOTS” klātienē un iepazīstoties ar SIA “SALTAVOTS” iekšējiem noteikumiem. 


Kāda veida informāciju mēs par Jums ievācam?

Atkarībā no sadarbības veida, mēs apstrādājam sekojošas personas datu kategorijas:
 • identifikācijas datus (vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese u.c.);
 • par profesionālo darbību (piem. amats, nodokļu maksātāja statuss u.c.);
 • par īpašuma piederību (piem. īpašnieks, lietotājs u.c.);
 • par saņemtajiem pakalpojumiem (patērētā ūdens daudzums, kanalizācijas novadīšanas un izvešanas biežums un apjomi u.c);
 • kredītkaršu un finanšu informāciju (bankas konts, rēķinu maksājumi u.c.);
 • videoattēls (videonovērošanas zonās);
 • informāciju par vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai COVID-19 testu.


Datu apstrādes nolūki

Jūsu personas dati ir  nepieciešami, lai SIA “SALTAVOTS” spētu nodrošināt savu darbību, kvalitatīvi pakalpojumu sniegšanu, izpildītu obligātās Eiropas Savienības un Latvijas Republikas tiesību aktu prasības. Jūsu dati var tikt apstrādāti šādiem datu apstrādes pamatnolūkiem:
 • darbinieku atlasei;
 • darba attiecību nodibināšanai un uzturēšanai;
 • lietvedības vadīšanai (sarakstei ar fiziskām un juridiskā personām);
 • līgumsaistību nodibināšanai ar klientiem un pakalpojumu sniegšanai;
 • līgumsaistību ar klientiem izpildei;
 • grāmatvedības uzskaitei;
 • tehnisko noteikumu izsniegšanai;
 • klientu iemaksu administrēšanai;
 • parādu piedziņas vadīšanai;
 • iepirkumu veikšanai.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, dati tiek apstrādāti arī COVID-19 izplatības ierobežošanas pasākumu nolūkiem.         

Datu apstrādes tiesiskais pamats

SIA “SALTAVOTS” apstrādā personas datus tikai tad, kad ir tiesiskais pamats to darīt.
Galvenie tiesiskie pamati, lai apstrādātu Jūsu datus, ir:
 • līgumisko attiecību nodibināšana;
 • normatīvo aktu prasības;
 • SIA “SALTAVOTS” leģitīmo interešu nodrošināšana.
 • datu subjektu piekrišana;

Videonovērošana

SIA “SALTAVOTS” veic videonovērošanu ar nolūku nodrošināt noziedzīgu nodarījumu novēršanu, atklāšanu, kā arī īpašuma aizsardzību;
Pirms teritorijām vai ēku ieejām, kurās tiek veikta videonovērošana, uzstādītas brīdinājuma zīmes. Uz brīdinājuma zīmēm tiek norādīts pārziņa nosaukums, adrese, datu apstrādes nolūks, kā arī norāde ar kontaktinformāciju, kur var iegūt papildu informāciju par veikto datu apstrādi.

Datu drošība

Jūsu dati tiks glabāti uz drošiem serveriem, pielietojot visus saprātīgus tehnoloģiskus un organizatoriskus pasākumus, kas ir pieejami, lai nodrošinātos pret neatļautu piekļuvi. Kad vien iespējams, jebkuri identificējami dati tiks kriptēti vai minimizēti.
SIA “SALTAVOTS” nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, SIA “SALTAVOTS” izmanto  atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus.
SIA “SALTAVOTS” rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas SIA “SALTAVOTS” vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu  personas datu apstrāde notiktu atbilstoši mūsu deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

Kas piekļūst informācijai un kam tā tiek izpausta? 

SIA “SALTAVOTS” pakalpojumu sniegšanai  var nodot fizisko personu datus personas datu saņēmējiem. Šādi personas datu saņēmēji galvenokārt ir: 
 • valsts pārvaldes iestādes un amatpersonas, piemēram, uzraudzības iestādes, nodokļu iestādes, tiesībsargājošās institūcijas, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināti notāri, tiesas;
 • kredītiestādes un finanšu institūcijas;
 • finanšu un juridiskie konsultanti, auditori;
 • informācijas sistēmu darbības nodrošinātāji, piemēram, grāmatvedības programmas, norēķinu informācijas sistēmas uzturētāji, maksājumu pakalpojumu sniedzēji;
 • parādu piedziņas pakalpojumu sniedzēji, maksātnespējas administratori, reģistru uzturētāji, kuri sniedz informāciju par klienta maksātspēju.
 • citas personas un piegādātāji, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu SIA “SALTAVOTS”, t.sk. videonovērošanas, informāciju tehnoloģijas, telekomunikāciju, datusavienošanas nodrošināšanas (hostinga), arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzēji.  

Vai personas dati tiek nodoti trešajām personām ārpus ES un EEZ?

Parasti datu subjektu dati netiek pastrādāti ārpus Eiropas Savienības (turpmāk – ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas (turpmāk – EEZ). Gadījumā, ja šāda datu nodošana būs nepieciešama, SIA “SALTAVOTS” izvērtēs vai tai ir tiesisks pamats to darīt un nodos informāciju tikai gadījumā, ja saņēmēja puse spēs nodrošināt atbilstošu datu aizsardzības līmeni un atbilstību personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 
Noteiktas personas datu kategorijas tiks apstrādas Apvienotajā Karalistē, Ja jūs būsiet izvēlējies veikt norēķinus, izmantojot peidāvāto BILL.ME rēķinu apkalpošanas platformu. 
2021.gada 28.jūnijā, Eiropas Komisija, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regula 45.pantu un Policijas direktīvas 36.pantu pieņēma lēmumus par aizsardzības līmeņa pietiekamību personas datu nosūtīšanai uz Apvienoto Karalisti. Tas nozīmē, ka personas datus uz Apvienoto Karalisti var nosūtīt līdzīgi kā uz Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas valsti un nav jāievieš papildus pasākumi apstrādes drošības līmeņa nodrošināšanai, lai personas datus apstrādi uzskatītu par atbilstošu normatīvajam ietvaram.

Datu apstrādes termiņi 

SIA “SALTAVOTS” uzglabās Jūsu datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas saistības vai realizētu tiesības, piemēram, tik ilgi, cik ilgi Jūs izmantojat SIA “SALTAVOTS” pakalpojumus. Atsevišķos gadījumos uzglabāšanas ilgumu nosaka tiesību akti. Laika periodu, cik ilgi tiek uzglabāti personas dati nosaka nolūks, kādam šie dati tika ievākti.


Kādas ir Jūsu datu subjekta tiesības?

Saskaņā ar datu aizsardzības normatīvo regulējumu Jums ir tiesības ietekmēt Jūsu datu apstrādi, sazinoties ar SIA “SALTAVOTS”, Jūs varat:   
 • iegūt informāciju par datiem, kas par Jums ir iegūti, SIA “SALTAVOTS” sniedzot pakalpojumus;
 • iegūt informāciju par tām fiziskām un juridiskā personām, kurām ir nodoti dati par Jums. Datu subjektam sniedzamajā informācijā aizliegts iekļaut valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti vai citas institūcijas par kurām normatīvie akti aizliedz ziņas izpaust;
 • pieprasīt datu labošanu, dzēšanu vai apstrādes ierobežošanu;
 • tiesības iebilst pret datu apstrādi;
 • jebkurā laikā atsaukt piekrišanu datu apstrādei, kurai tiesiskais pamats ir Jūsu piekrišana, neskarot tādu datu apstrādes likumību, kura ir veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

Sīkdatņu izmantošana (Cookies)

Tīmekļa vietnes www.saltavots.lv  tehniskās darbības nodrošināšanai, tiek izmantotas sīkdatnes, par ko persona tiek informēta, pirmo reizi apmeklējot tīmekļa vietni.
Plašāka informācija par sīkdatnēm www.allaboutcookies.org un Privātuma politikas dokumentā.

Tiesības iesniegt sūdzību

Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību par SIA “SALTAVOTS” veikto datu apstrādi, Jūs varat kontaktēties ar SIA “SALTAVOTS”, izmantojot e-pastu: saltavots@saltavots.lv.
Ja Jūs neapmierinās SIA “SALTAVOTS” atbilde vai Jūs uzskatīsiet, ka SIA “SALTAVOTS” veic personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Papildu informāciju var atrast tīmekļa vietnē www.dvi.gov.lv.

Izmaiņu veikšana

SIA “SALTAVOTS” ir tiesīga jebkurā laikā veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, padarot to pieejamu personai mājaslapā vai uzņēmuma telpās. 
 

SIA "SALTAVOTS" noteikumi "Privātuma politika" Nr. 2021/4 (apstiprināti 11.10.2021. Valdes sēdē (prot. Nr. 2021-9, §1)

 

Kontaktforma
  
Vārds:

  
Uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Dokuments:

Ziņojums:

 

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avāriju gadījumos ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti) zvanīt:

67973115 (darba laikā) vai

25645452 (ārpus darba laika)
Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadā
Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2024 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja 121 Online LTD