2010

Paziņojums par iepirkumu

Publikācijas datums:

22.11.2010.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

SA 2010 05

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”

Reģistrācijas Nr.:

40103055793

Juridiskā adrese:

Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Biroja adrese:

Pils iela 16/3, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Kontaktpersona:

Jānis Vīcieps

Tālrunis:

67970277

Fakss:

67973502

e-pasts:

saltavots@apollo.lv

Iepirkuma līguma priekšmets:

Asenizācijas mašīnas piegāde

Nolikums un pielikumi pieejami:

skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16/3, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

2010. gada 28. decembris plkst. 10.00 SIA „Saltavots” birojs Pils ielā 16/3, Siguldā

Ar iepirkuma nolikumu varat iepazīties šeit

Pielikumi 
A pielikums: tehniskā specifikācija

B pielikums: iepirkuma līguma speciālie noteikumi
B pielikums: iepirkuma līguma vispārīgie noteikumi

C pielikums: veidnes piedāvājuma sagatavošanai 
D pielikums: ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācija 

Atbildes uz jautājumiem Nr. 1
Atbildes uz jautājumiem Nr. 2

Paziņojums par rezultātu - Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo piedāvātās cenas neatbilst Pasūtītāja budžetā paredzētajām izmaksām


 

 

Paziņojums par iepirkumu

Publikācijas datums:

19.08.2010.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

SA 2010 04

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”

Reģistrācijas Nr.:

40103055793

Juridiskā adrese:

Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Biroja adrese:

Pils iela 16/3, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Kontaktpersona:

Silvija Zaharāne

Tālrunis:

67971729

Fakss:

67973502

e-pasts:

silvijaza@inbox.lv

Iepirkuma līguma priekšmets:

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Ķiparos (t.sk. magnētisko plūsmas mērītāju uzstādīšana)

Nolikums un pielikumi pieejami:

skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16/3, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

2010. gada 24. septembris plkst. 10.00 SIA „Saltavots” birojs Pils ielā 16/3, Siguldā

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties šeit

Pielikumi 
A pielikums:
Tehniskā specifikācija
B pielikums: Tehniskais projekts
B1 pielikums: Korekcijas tehniskajā projektā
C, C1 pielikums: Iepirkuma līguma projekts. Piedāvājuma pielikums
D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai
D9 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne
E pielikums: Ieinteresēto piegādātāju veidlapa
F pielikums: Būvekspertīzes slēdziens

Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols
Atbildes un jautājumi

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"

Identifikācijas Nr.:

 SA 2010 04

Iepirkuma priekšmets:

 Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecība Ķiparos (t.sk. magnētisko plūsmas mērītāju uzstādīšana)

Saņemto piedāvājumu skaits:

 2

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

 AS "Siguldas būvmeistars"", Vien. reģ. Nr. 40003047821, Gāles iela 27, Sigulda, LV - 2150

Piedāvātā līgumcena:

 487 484,39

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

28.10.2010. 

Paziņojums par iepirkumu

Publikācijas datums:

16.07.2010.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

SA 2010 03

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”

Reģistrācijas Nr.:

40103055793

Juridiskā adrese:

Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Biroja adrese:

Pils iela 16/3, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Kontaktpersona:

Silvija Zaharāne

Tālrunis:

67971729

Fakss:

67973502

e-pasts:

silvijaza@inbox.lv

Iepirkuma līguma priekšmets:

Tehniskā projekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem Siguldā

Nolikums un pielikumi pieejami:

skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16/3, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

2010. gada 27. augusts plkst. 13.00 SIA „Saltavots” birojs Pils ielā 16/3, Siguldā

Ar iepirkuma nolikumu var iepazīties šeit

Sanāksmes protokols

Pielikumi 
A pielikums:
Veidnes piedāvājuma sagatavošanai- 14 lapas 
B pielikums:
Tehniskā specifikācija- 14 lapas; PLĀNI
C pielikums: Iepirkuma līguma projekts- 16 lapas 
D pielikums:
Autoruzraudzības līguma projekts- 3 lapas 

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots'

Identifikācijas Nr.:

 SA 2010 03

Iepirkuma priekšmets:

 Tehniskā projekta izstrāde ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvdarbiem Siguldā

Saņemto piedāvājumu skaits:

 4

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Akvateks", Vien. reģ. Nr. 40003435084, Purvciema iela 20 - 6, Rīga, LV - 1035

Piedāvātā līgumcena, LVL (bez PVN):

 17 500,00

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

13.09.2010.

 

 

  Paziņojums par iepirkumu

Publikācijas datums:

16.07.2010.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

SA 2010 02

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”

Reģistrācijas Nr.:

40103055793

Juridiskā adrese:

Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Biroja adrese:

Pils iela 16/3, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Kontaktpersona:

Silvija Zaharāne

Tālrunis:

67971729

Fakss:

67973502

e-pasts:

silvijaza@inbox.lv

Iepirkuma līguma priekšmets:

Krimuldas NAI rekonstrukcija

Nolikums un pielikumi pieejami:

skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16/3, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

2010. gada 27. augusts plkst. 10.00 SIA „Saltavots” birojs Pils ielā 16/3, Siguldā

NOLIKUMS skatīt šeit...>>> 

Grozījumi iepirkuma „Krimuldas NAI rekonstrukcija”, id. Nr. SA 2010 02, nolikumā

 

  2010. gada 3. augustā iepirkuma komisija ( protokols Nr.5) ir veikusi grozījumus iepirkuma „Krimuldas        

  NAI rekonstrukcija” nolikumā, id. Nr. SA 2010 02,

  un

11.3.1. punkts izteikts sekojošā redakcijā:

„Pretendents pēdējo piecu gadu laikā (2005., 2006., 2007., 2008., 2009.) ir izstrādājis vismaz 3 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu no 50-2500 m3/dnn būvprojektus, un tajā skaitā vismaz viens būvprojekts ir izstrādāts notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar jaudu no 50-200 m3/dnn”,

 

11.3.3.1. punkts izteikts sekojošā redakcijā:

„Atbildīgo Būvprojekta vadītāju, kurš pēdējo piecu gadu laikā (2005., 2006., 2007., 2008., 2009.) ir vadījis vismaz 3 notekūdeņu attīrīšanas iekārtu ar jaudu 50-2500 m3/dnn būvprojektu izstrādi un tajā skaitā vismaz viens būvprojekts ir izstrādāts notekūdeņu attīrīšanas iekārtām ar jaudu no 50-200 m3/dnn.” Būvprojektiem jābūt realizētiem un notekūdeņu attīrīšanas iekārtām pieņemtām ekspluatācijā.”

Pielikumi 
A pielikums:
Tehniskā specifikācija - 126 lapas 
A1 pielikums:
Pasūtītāja prasības -135 lapas
SATURS
1. Vispārīgā daļa
1.1.
Arhitektūras un plānošanas uzdevums Nr. 17,
1.2. Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti:
Tehniskie noteikumi Nr. 9-6/45 S „Gaujas nacionālā parka administrācija”,
□ 
Higiēnas uzdevums projektēšanai Nr. 26.5-11/872 Valsts aģentūra „Sabiedrības veselības aģentūra”,
□ 
Tehniskie noteikumi Nr.RI09TN0542 Valsts vides dienests Lielrīgas reģionālā vides pārvalde,
Tehniskie noteikumi Nr.107512093 un Nr.30R2A0-02.02/2166 AS „Sadales tīkls”,
1.3. 
Ūdenssaimniecības būvju projektēšanas uzdevums,
1.4.
Inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām, Apliecinājums par plānā uzrādīto apakšzemju komunikāciju atbilstību...
1.5.
Ģeotehniskās izpētes pārskats,
1.6.
Notekūdens testēšanas pārskats Nr.21/2009,
1.7.
Tehniskās izpētes ziņojuma dati,
1.8.
Attīrīšanas iekārtu ražošanas korpusa tehniskās apsekošanas atzinums Nr.2009-Ē-19,
1.9. Līgums Nr.Z-6 (
1.lpp; 2.lpp) un Nr.Z-7 (1.lpp; 2.lpp) par zemes īpašnieka atļauju veikt projektēšanu, būvniecību, izpētes darbus un nepieciešamās darbības izbūvēto ūdenssaimniecības komunikāciju ierakstīšanu Zemesgrāmatā,
1.10.
SIA „Saltavots” apliecinājums Nr. 3-5/46 par kanalizācijas sūknētavu,
2. AR daļa,
 2.1. Paskaidrojuma raksts,
 2.2. Rasējumi (genplāns),
3. TN daļa,
3.1. Paskaidrojuma raksts,
 3.1.1. Iekārtu aprēķins,
 3.1.2. Ieplūdes un izlaides parametri,
 3.1.3. Projektējamo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tehnoloģija,
 3.1.4. Tīklu trasējums (
2.lapa; 3.lapa; 4.lapa; 5.lapa; 6.lapa; 7.lapa; 8.lapa; Situācijas plāns), cauruļvadu materiāls,
3.2. Rasējumi:

NAI Tehnoloģiskais rasējums

Izpētes laukuma plāns;

Inženierģeoloģiskais griezums I-I

Inženierģeoloģiskās izpētes darbi attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas trases būvniecībai Krimuldā

Papildus urbšanas darbi attīrīšanas iekārtu un kanalizācijas trases būvniecībai Krimuldā;

B pielikums: Iepirkuma līguma projekts -3 lapas 
C pielikums:
Piedāvājuma pielikums -13 lapas 
D pielikums:
Veidnes piedāvājuma sagatavošanai -17 lapas  
D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne 
D2 pielikums: Piedāvājuma nodrošinājuma veidne 
D3 pielikums: Izstrādāto tehnisko projektu un veikto būvdarbu saraksta veidne 
D4 pielikums: Speciālistu saraksta veidne 
D5 pielikums: CV veidne 
D6 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne 
D7 pielikums: Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne 
D8 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas 
D9 pielikums: Finanšu piedāvājuma preambula un veidnes

E pielikums: Ieinteresētā piegādātāja kontaktinformācijas veidlapa -1 lapa

2010. gada 10. augusta Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols

Atbildes uz Ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Nr.1

Atbildes uz Ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Nr.2

Atbildes uz Ieinteresēto piegādātāju jautājumiem Nr.3

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:

 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Saltavots"

Identifikācijas Nr.:

 SA 2010 02

Iepirkuma priekšmets:

 Krimuldas NAI rekonstrukcija

Saņemto piedāvājumu skaits:

 2

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

 Akciju sabiedrība "Siguldas būvmeistars", Vien. reģ. Nr. 40003047821, Gāles iela 27, Sigulda, LV - 2150

Piedāvātā līgumcena, LVL (bez PVN):

 325 779,00

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

13.09.2010.

 


 

Paziņojums par iepirkumu

Publikācijas datums:

23.03.2010.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

SA 2010 01

Pasūtītājs:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”

Reģistrācijas Nr.:

40103055793

Juridiskā adrese:

Vildogas ceļš 2, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Biroja adrese:

Pils iela 16/3, Sigulda, Siguldas novads, LV – 2150

Kontaktpersona:

Silvija Zaharāne

Tālrunis:

67971729

Fakss:

67973502

e-pasts:

silvijaza@inbox.lv

Iepirkuma līguma priekšmets:

Projektēšanas pakalojumi Siguldas novada Mores ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai

Nolikums pieejams:

skatīt zemāk vai SIA „Saltavots” birojā Pils ielā 16/3, Siguldā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz 15.00

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta:

2010. gada 26. aprīlis plkst. 10.00 SIA „Saltavots” birojs Pils ielā 16/3, Siguldā

NOLIKUMS skatīt šeit ... /PDF fails /

Paziņojums par rezultātu

Pasūtītāja nosaukums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Saltavots”

Identifikācijas Nr.:

SA 2010 01

Iepirkuma priekšmets:

Projektēšanas pakalpojumi Siguldas novada Mores ciema ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai

Pretendenta nosaukums, ar kuru tiks slēgts līgums:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Firma L4”, Vien. reģ. Nr. 40003236001, Jelgavas iela 90, Rīga, LV – 1004

Piedāvātā līgumcena , LVL (bez PVN):

13 310,00

Paziņojuma nosūtīšanas datums:

06.05.2010.

     
Kontaktforma
  
Vārds, uzvārds:

E-pasts:

Tālrunis:

Ziņojums:

 
cik ir 2+2+1?

Jūsu iesniegtos datus apstrādās pārzinis – SIA “SALTAVOTS”, juridiskā adrese – Lakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150, iesnieguma izskatīšanas (lietvedības vadīšana) nolūkam. Papildu informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt www.saltavots.lv/Privātuma politika vai iepazīstoties ar to klātienē SIA “SALTAVOTS” klientu daļā.


Avārijas dienests ārējos ūdensvada un kanalizācijas tīklos (visu diennakti)
- darba laikā: 6797 3115
- ārpus darba laika: 2564 5452


Esam draudzīgi cilvēkiem ar kustību traucējumiem
un vides pieejamība ir atbilstoša MK noteikumiem. 


* * * * * * * *Ūdensapāgdes un kanalizācijas tīkli Siguldas novadāLakstīgalas iela 9B, Sigulda, Siguldas novads, LV 2150, Latvija

© 2021 Visas tiesības aizsargātas

Izstrādāja Websoft.lv